# Tên Level
1 ĐộcCôSầu 119
2 HoaVôSắc 115
3 HoàngTiêu 103
4 TiểuBăng 102
5 TieuPhong 99
6 LanYên 99
7 TiểuBảo 99
8 TuyệtĐỉnh 99
9 CôngAnXã 99
10 TiểuAn 99